ADR-klassen en ADR-transport 
blog 23/08/2022

ADR-klassen en ADR-transport 

Als transporteur vervoeren we van allerlei soorten goederen. In de meeste gevallen zijn dit simpele pallets met de producten van klanten erop geladen. Dit kunnen zachte teddybeertjes zijn, maar niet alle goederen zijn zo veilig en onschuldig. Bepaalde typen goederen brengen risico’s met zich mee. Je kunt hier denken aan brandbare producten, ontploffingsgevaar of chemische stoffen. Deze goederen mag je niet zomaar vervoeren. Om de leefomgeving veilig te houden krijg je te maken met ADR Klassen. Over deze ADR-Klassen lees je meer in deze blog!  

ADR Betekenis 

ADR is de afkorting voor Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Als je geen Frans spreekt: simpel gezegd betekent dit het vervoer van gevaarlijke stoffen. ADR is het Europese verdrag, bestaande uit afspraken en regelgeving. Een classificatie rondom het transport van gevaarlijke goederen en stoffen over de weg.  

ADR-regels 

Het regelpakket van ADR is samengesteld door de Verenigde Naties. Deze regels leggen alles wat met het vervoer van gevaarlijke stoffen te maken heeft vast. Zo zijn er regels over hoe de stoffen vervoerd moeten worden, welke aanduiding nodig is op de vrachtwagen en welke stoffen door welke tunnels mogen worden vervoerd. De volle set regels vind je op de website van UNECE.  


Checklist documenten transport Engeland

Welke documenten heb je nodig om naar Engeland te transporteren?

De Brexit heeft het antwoord op deze vraag niet makkelijker gemaakt. Deze documenten checklist maakt transport Engeland weer EASY!


ADR-klassen en -stickers 

In totaal bestaan er 9 ADR klassen, waarbij de klassen 2, 4, 5 en 6 verder verdeeld zijn in meerdere gevarenklassen. De beschrijving van deze ADR-klassen en gevarenklassen vind je hieronder: 


Klasse 1: Explosieve stoffen en voorwerpen 

Onder deze klasse vallen voornamelijk voorwerpen zoals vuurwerk, wapens en munitie. Het belangrijkste gevaar is het gevaar op ontploffing. Klasse 1 is herkenbaar aan een label. Wanneer er ontplofbare explosieve goederen vervoerd worden kan je het herkennen aan het volgende label:  

ADR klasse 1

Klasse 2: Gassen 

Klasse 2 gaat om verschillende typen gassen. De belangrijkste gevaren zijn brandbaarheid, verstikking, bijtende stoffen en giftige stoffen.  

Klasse 2.1 Brandbaar gas 

Gassen die brandbaar zijn vallen onder klasse 2.1. Je herkent ze aan het rode bord met vlam. 

ADR klasse 2.1

Klasse 2.2 Niet brandbaar, niet giftig gas 

Klasse 2.2 duidt gassen aan die niet brandbaar of giftig zijn. Deze wordt aangegeven met een groen label met een gasfles erop: 

ADR Klasse 2.2

Klasse 2.3 Giftig gas 

Giftig gas heeft ook een eigen subklasse, namelijk ADR-klasse 2.3. Deze wordt aangeduid met het doodshoofdje op een wit bord.  

ADR klasse 2.3

Klasse 3: Brandbare vloeistoffen 

Klasse 3 bevat vloeistoffen die onder specifieke omstandigheden kunnen ontvlammen. Brandgevaarlijkheid is daarmee het belangrijkste risico. Onderstaand label duidt deze brandbare vloeistoffen aan: 

ADR klasse 3

Klasse 4: Brandbare vaste stoffen 

Net als klasse 3, classificeert ADR-klasse 4 brandbare stoffen. In dit geval gaat het om brandbare vaste stoffen. Klasse 4 is onderverdeeld in drie gevarenklassen: 


Tariefcalculator transport

Bereken in 2 minuten jouw transport tarief!

Wil jij weten wat het kost om jouw goederen van A naar B te laten vervoeren? De tariefcalculator laat jou snel je transportkosten berekenen. Geen verrassingen meer voor jou!


Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen 

Vaste stoffen die makkelijk (door wrijving) ontvlammen. Stoffen in korrelvorm, poedervorm, metaalvorm of pastavorm. Je herkent deze aan het rood met wit gestreepte label: 

ADR klasse 4.1

Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen 

Dit zijn stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen. Deze zijn te herkennen aan het rood-witte label: 

ADR klasse 4.2

Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water 

Klasse 4.3 bevat stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen. Gevaar op gasvorming en explosie ligt dus op de loer. Je herkent ze aan het blauwe label:  

ADR klasse 4.3

Klasse 5: Oxiderende stoffen 

Klasse 5 bevat oxiderende stoffen. Dit betekent dat deze stoffen zuurstof vrijmaken waarbij zij verbranding bij andere stoffen kunnen veroorzaken. De stoffen hoeven daarvoor zelf niet brandbaar te zijn. Ook klasse 5 is verder onderverdeeld in twee gevarenklassen:  

Klasse 5.1: Oxiderende stoffen 

Dit zijn stoffen die niet zelf brandbaar zijn, maar wel verbranding kunnen veroorzaken van andere stoffen. Deze stoffen hebben het volgende gele label: 

ADR klasse 5.1

Klasse 5.2: Organische Peroxiden 

Organische peroxiden zijn chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden. Ze worden voornamelijk gebruikt als hulpstoffen voor kunststof. De stoffen kunnen bijtend en/of brandbaar zijn. Je herkent ze aan het volgende label: 

ADR klasse 5.2

Klasse 6: Giftige stoffen 

Ook giftige stoffen hebben hun eigen ADR-klasse. Deze is verder onderverdeeld in klassen 6.1 en 6.2.  

Klasse 6.1: Giftige stoffen 

Met giftige stoffen bedoelt men stoffen die bij inademing, aanraking met de huid of inslikken de gezondheid van de mens schaden of de dood veroorzaken. Deze herken je aan het label met een doodshoofd, gelijk aan het label dat bij klasse 2.3 hoort.  

ADR klasse 6

Klasse 6.2: Infectueuze stoffen 

Klassen 6.2 classificeert besmettelijke stoffen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen en/of dieren. Deze heeft ook een wit label, te herkennen aan het logo wat je in iedere sci-fi film wel een keer voorbij ziet komen: 

ADR klasse 6.2

Klasse 7: Radioactieve stoffen 

Klasse 7 omvat stoffen met de eigenschap om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden, oftewel radioactieve stoffen. Ook dit logo zul je wel eens in een film voorbij zien komen. Het weergeeft dat goederen radioactief zijn:  

ADR Klasse 7

Klasse 8: Bijtende stoffen 

Bijtende stoffen zijn chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals zoutzuur en zwavelzuur. Zuren herken je aan het volgende label. Het laat zien dat er een bijtende stof vervoerd wordt: 

ADR klasse 8

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Klasse 9 is een beetje de “overige” categorie. Dit gaat om stoffen die tijdens het vervoer wel gevaren opleveren, maar die niet onder de omschrijving van één van de andere klassen vallen. 
Deze krijgen het volgende label: 

ADR klasse 9

ADR-nummers 

Om bepaalde ADR-klassen en gevaarlijke stoffen aan te duiden gebruiken we in de industrie verschillende nummers. De belangrijkste vind je hieronder.  

Kemlerbord 

Het Kemlerbord, ook wel UN bord genoemd, is op zichzelf niet echt een getal natuurlijk. Dit bord dient als waarschuwingsbord op vrachtwagens om de gevaarlijke stoffen die in de trailer worden vervoerd aan te duiden. Het is een oranje bord, verdeeld in twee vlakken door een zwarte streek. In het onderste vlak vind je het UN-nummer. Het bovenste vlak gebruikt men om het GEVI-nummer (of Kemler-Code) aan te duiden. 

Kemler bord

UN-nummer  

Een UN-nummer is het classificatienummer van een gevaarlijke stof, ook wel stofindicatienummer genoemd. Het is een viercijferig nummer dat de stof classificeert volgens de richtlijnen zoals de Verenigde Naties (United Nations, UN) die hebben opgesteld.  

Het UN-nummer wordt wereldwijd erkend en is in de meeste landen zelfs een verplichting bij transporten van gevaarlijke stoffen. Dit nummer moet op de buitenkant van de verpakking van de goederen staan en duidelijk zichtbaar zijn.  


Stappenplan transport naar Engeland

Hoe werkt transport van en naar Engeland? EASY!

Transport naar Engeland ingewikkeld? Welnee! Dit stappenplan maakt transport Engeland weer EASY!


Een aantal veel voorkomende gevaarlijke goederen en stoffen hebben hun eigen UN-nummer. Alle andere types krijgen een UN-nummer toegewezen wat hoort bij de overkoepelende categorie waar zij bij horen. Deze laatste nummers kun je herkennen aan de vermelding van “N.E.G.” (niet elders genoemd) na het nummer. 

GEVI-nummer 

GEVI-nummer staat voor gevarenindicatienummer. Waar het UN-nummer aanduidt welke stof er vervoerd wordt, toont het GEVI-nummer welk specifiek gevaar hierbij hoort. Het eerste getal in het nummer geeft aan welk hoofdgevaar speelt. Als het tweede getal gelijk is aan het eerste, dan betekent dit dat het hoofdgevaar vergoot is.  

EASY Road Transport en ADR-Klassen 

Ben jij op zoek naar een partner om jouw ADR-goederen te vervoeren? We denken graag met je mee over de beste manier om jouw goederen van A naar B te krijgen. Gooi een lijntje uit, we helpen je graag!


Tariefcalculator transport

Bereken in 2 minuten jouw transport tarief!

Wil jij weten wat het kost om jouw goederen van A naar B te laten vervoeren? De tariefcalculator laat jou snel je transportkosten berekenen. Geen verrassingen meer voor jou!


ADR-gegevens op een CMR-vrachtbrief

Bij het invullen van ADR-gegevens op een CMR-vrachtbrief is het belangrijk om specifieke informatie over de gevaarlijke stoffen op te nemen. Dit omvat het UN-nummer, de goede vervoersnaam, het etiketnummer, de verpakkingsgroep, en de tunnelcode. Daarnaast moeten je ook de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de namen en adressen van de afzender en ontvanger vermelden. Het document moet in de officiële taal van het verzendende land en in een internationale taal (Engels, Frans, of Duits) zijn opgesteld. Deze informatie moet leesbaar en in de juiste volgorde worden weergegeven.

ADR regelgeving tijdens het vervoer gevaarlijke stoffen

Het is verplicht voor voertuigen die gevaarlijke stoffen exporteren om een specifieke uitrusting ye hebben. Dit is nodig om incidenten te kunnen beheersen. Dit omvat brandblussers, zoals een cabineblusser van ten minste 2 kilogram poeder en aanvullende blusmiddelen afhankelijk van de massa van de transporteenheid. Verder moet er uitrusting aanwezig zijn voor algemene en persoonlijke bescherming, waaronder waarschuwingsvesten, oogbescherming, en vluchtmaskers bij bepaalde stoffen. Voor specifieke gevaarsetiketten zijn extra items zoals een schop en opvangreservoir nodig. Bij vervoer onder de 1000-punten regeling gelden enkele uitzonderingen​.

Vrijstellingen ADR regelgeving tijdens transport

Binnen de ADR-regelgeving zijn er verschillende vrijstellingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Particulieren die gevaarlijke stoffen voor eigen gebruik vervoeren, zijn vrijgesteld, mits de stoffen goed verpakt zijn en lekken voorkomen wordt. Bedrijven kunnen vrijgesteld zijn als het vervoer ondergeschikt is aan hun hoofdactiviteiten, zoals vervoer voor in de bouw. Vrijstellingen gelden ook voor bepaalde gassen en vloeibare brandstoffen. Het moet dan wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Daarnaast zijn er vrijstellingen voor beperkte hoeveelheden en onder de 1000-puntenregeling voor stukgoed​.